EcaCin 500 ml s rozprašovačem

135,00 Kč
S DPH

EcaCin 500 ml s rozprašovačem - Vysoce aktivní a velmi účinný dezinfekční prostředek. Ničí bakterie, viry, plísně a spory. Odstraňuje zápach. Vychází z patentované technologie ECA (Elektro Chemická Aktivace). Jedná se o superoxidovaný, pH neutrální roztok. Neselektuje rezistentní kmeny. Je bez barvy, není parfemován a neobsahuje saponát.

Počet
Ihned k odeslání

EcaCin 500 ml s rozprašovačem - Vysoce aktivní a velmi účinný dezinfekční prostředek. Ničí bakterie, viry, plísně a spory. Odstraňuje zápach. Vychází z patentované technologie ECA (Elektro Chemická Aktivace). Jedná se o superoxidovaný, pH neutrální roztok. Neselektuje rezistentní kmeny. Je bez barvy, není parfemován a neobsahuje saponát.
 
Rychlý a účinný
  • superoxidovaný, vysoce aktivní a velmi účinný
  • řádově v minutách kvantitativně terminuje bakterie včetně rezistentních kmenů (MRSA, VRE), kvasinky, viry (včetně HIV) a spory
Bezpečný
  • nevyžaduje používání ochranných pracovních pomůcek
  • není nutnost odvětrání prostor
  • nevede k rezistenci mikrobů
  • nezpůsobuje alergické reakce, není agresivní, nedráždí kůži, sliznice, oči ani dýchací cesty
Snadné použití, skladování, likvidace
  • je kompatibilní s různými povrchy - akryláty, silikony, plasty, kovy
  • nevyžaduje žádné speciální zacházení, skladování a ani likvidaci
  • je ekologicky bezpečný a šetrný, jeho použitím nevzniká nebezpečný opad
Využití:
Zdravotnictví, veterinární lékařství, farmacie a laboratorní komplement - povrchová dezinfekce (podlahy, povrchy, plochy), dezinfekce ovzduší, nástrojů (včetně předsterilizační přípravy), přístrojů, nádobí, prádla, dopravních prostředků.
Potravinářský, chladírenský, mrazírenský průmysl - povrchová dezinfekce, chladící zařízení, výrobní a zpracovatelské komplexy masa, mléka, vajec, zeleniny, ovoce a osiv.
Domácí i profesionální dezinfekce - stravovací komplexy, hotely, wellness centra, lázeňství, domácnosti- všechny umyvatelné plochy a podlahy, stěny prázdných bazénů a voda v bazénech, dezinfekce klimatizace, odstranění zápachu po domácích zvířatech.
Přípravek také slouží jako náplň do generátoru dezinfekční mlhy EcaFog.
 
Složení:
Účinné látky - chlornan sodný 0,3 g/l, chlordioxid 0,01g/l , ozón 0,01 g/l
Ostatní látky - voda, kyselina chlorná, chlorid sodný
 
Návod na použití:
Na dezinfekci povrchů a předmětů je vhodné použít přípravek neředěný (koncentrát), povrch k dezinfekci zbavte nečistot (umyjte běžným způsobem) aplikujte dezinfekci a nechejte působit po dobu min. 15 minut či do zaschnutí. Při použití postřikovače přípravek nastříkejte na povrch předmětu tak, aby vytvořil souvislou vrstvu a nechejte působit po dobu min. 15 minut či do zaschnutí. Je možno kombinovat s detergenty. Pro další výkon dezinfekce postupujte dle přiložené Tabulky koncentrací. Před použitím čtěte přiložené pokyny.
 
Pokyny pro první pomoc:
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Pro profesionální použití je na požádání k dispozici bezpečnostní list.
 
Manipulace a skladování:
Skladujte pouze v původních obalech. Malé množství přípravku je možné zneškodnit naředěním vodou a spláchnutím do odpadové kanalizace. Prázdné obaly po vypláchnutí vodou mohou být odstraňovány společně s komunálním odpadem.Skladujte mimo dosah dětí při teplotě 5°C-30°C. Přípravek je čirá kapalina se slabým zápachem chloru.
EcaCin má skladovatelnost 12 měsíců, po otevření balení spotřebujte do 6 měsíců.
 
Číslo evidence biocidního přípravku : MZDR 26107/2019/OBD
NVM-8502

Parametry

Obsah
500 ml